Leabharliosta

Andrews, L. (1997). ‘The very dogs in Belfast will bark in Irish: the unionist government and the Irish language 1921-43’ in MacPoilin Aodan (ed.), The Irish language in Northern Ireland. Belfast: Iontaobhas Ultach.

Armstrong, T. C. (2011). “Co-aonta agus Ro-innleachd; Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd.” In: Richard A. V. Cox and Timothy Currie Armstrong (Eds.), A’ Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd.  Sleat: Clò Ostaig, 1-16.

Armstrong, T. C. (2012). “Establishing New Norms of Language Use; The circulation of linguistic ideology in three new Irish-language communities.” Language Policy 11(2), 145-168.

Armstrong, T. C. (2014). “Naturalism and ideological work: How is family language policy renegotiated as both parents and children learn a threatened minority language?” International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.

Armstrong, T. C. (2018). An Nádúrachas agus lucht labhartha Ghaeilge na hAlban. In T. Ó hIfearnáin, & J. Walsh (Eds.), An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge. BÁC: Cois Life Teoranta.

Armstrong, T. C. (2011). “Bilingualism, Restoration and Language Norms.” In: John M. Kirk and Dónall P. Ó Baoill (Eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona, 172-179.

Breatnach, P. (1994). Conspóid: Gaelphobail an Dara Céad agus an Dara hAliyah. Comhar, 53(1), 22-27.

Bruce, S. (1999). Sociology: A very short introduction. Oxford, England: Oxford University Press.

Chambers, A. (2014). Portrait of A Patriot, Doubleday Ireland.

Coimisiún na Gaeltachta (2002). Tuarascáil. BÁC: An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán.https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/07/tuarascail-choimisiun-na-gaeltachta.pdf

Coiste Forbartha Charn Tóchair (CFCT ) (2008). An Bealach Chun Tosaigh; Straitéis don Ghaeilge i gCarn Tóchair agus i Machaire Rátha. Carn Tóchair: CFCT. http://www.ancarn.org/projects/language-development/strateis–22.pdf,retrieved:29-9-2010

Crystal, D. (2003). The Cambridge encyclopedia of the English language. 2nd ed. Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press.

Dorian, N.C. (1994). Purism vs. compromise in language revitalization and language revival. Language in Society, 23, 479-494.

Doyle, A. (2015). A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence. Oxford: Oxford University Press.

Fishman, J. A. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Fishman, J. A. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Clevedon: Multilingual Matters. Chap. 5 (pp. 122-145): Irish: what more can be done?

Flynn, C. J., (2018). “Léirmheas ar ‘Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas’, le Ó Giollagáin. C. agus Ó Curnáin, B. (eag.) agus ‘An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain’, le Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (eag.)”. COMHARTaighde, 4 :1-12.

Grogan, S. 7 Moriarty, M. (2012). ‘Teaghlach óg ar bhealach an dátheangachais’ In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim. 

Healy, R. (2012). ‘Taithí tuismitheoirí nach cainteoirí ó dhúchas iad’ In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim. 

Hutchinson, R. (2005). A Waxing Moon: The Modern Gaelic Revival. Edinburgh : Mainstream Publishing.

Lenoach, C., Ó Giollagáin, C. agus Ó Curnáin, B. (eag.í) (2012). An Chonair Chaoch: an Mionteangachas sa Dátheangachas. Indreabhán: Leabhar Breac.

Lewin, C. (2016). The revivability of Manx Gaelic: a linguistic description and discussion of Revived Manx. MPhil Thesis, Prifysgol Aberystwyth, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Lowe, J. (2018). “From the Ashes” , in In Hinton, L., In Huss, L. M., & In Roche, G., The Routledge handbook of language revitalization. Routledge.

Mac Fhlannchadha, P. (2012) ‘An Tuismitheoir ma ghníomhaí’, In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim. 

Mac Giolla Phádraig, Máire agus Watson, Iarlaith (2012), “Ról Chomhluadar agus Eagraíochtaí eile i dtógáil clainne le Gaeilge”. Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Giolla Thuile, N. (2018). Buntáistí na pleanála teanga ag an micrileibhéal chun tús a chleis an aisiompú teanga. Tráchtas, MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge.

Mac Ionnrachtaigh, F. (2013). Language, resistance and revival: Republican prisoners and the Irish language in the north of Ireland. Belfast: Pluto Press.

Mac Ionnrachtaigh, F. (2019). CLG Laochra Loch Lao – ag cothú pobal labhartha Gaeilge: https://www.glornamona.com/spoirt/clg-laochra-loch-lao-ag-cothu-pobal-labhartha-gaeilge/

Mac Lochlainn, A. (2002). Focail le gaois: seoda gaoise na n-údar mór. Baile Átha Cliath: Cois Life Teo.

Mac Póilin, A. (2006). Irish in Belfast, 1892–1960: from the Gaelic League to Cumann Chluain Ard. Belfast and the Irish language. Four Courts Press.

Mac Póilin, A. (2007). “Nua-Ghaeltacht Phobal Feirste: Ceachtanna le foghlaim?” In: Wilson McLeod (Ed.) Gàidhealtachdan Ùra; Leasachadh na Gàidhlig agus na Gaeilge sa Bhaile Mhòr. Edinburgh: Edinburgh University, p. 31.

Mac Seáin, S. (2010). D’imigh sin agus tháinig seo. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac Seáin, S. (2014), Conas Gaeltacht a bhunú (Óráid ag seimineár dar teideal Atógáil Phobal na Gaeilge in Áras Crónáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath). https://antuairisceoir.wordpress.com/2014/01/29/conas-gaeltacht-a-bhunu/

Mac Seáin, S. (2017). Comharsnachtaí Gaeilge: Taithí don Todhchaí. https://mionlach.wordpress.com/2017/03/03/comharsnachtai-gaeilge-taithi-don-todhchai/

Mac Síomóin, T. (2006). 1916: Leathréabhlóid : paradacsa ait na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Mac, Siomóin. T. (2014). The broken harp: Identity and language in modern Ireland. Dublin: Nuascéalta.

Maguire, G. (1991). Our own language: an Irish initiative. Clevedon: Multilingual Matters.

McCaughan M. (2017). Coming Home: One man’s return to the Irish Language. Gill.


McEwan-Fujita, E.,(2006). “Gaelic doomed as speakers die out?” : The public discourse of Gaelic language death in Scotland. In Revitalising Gaelic in Scotland , pp. 279–293. Clevedon: Multilingual Matters.

National University of Ireland, Galway., Ó, G. C., & National Institute for Regional and Spatial Analysis (Ireland). (2007). Comprehensive linguistic study of the use of Irish in the Gaeltacht : principal findings and recommendations : a research report =: Staidéar cuimsitheach teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht : príomhthátal agus moltaí : tuarascáil taighde. Dublin: Stationery Office. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Linguistic-Study-of-the-Use-of-Irish-in-the-Gaeltacht.pdf

Ngũgĩ wa Thiongʼo, (1986). Decolonising the mind : the politics of language in African literature. London : J. Currey.

Ní Dhoimhín (2018). Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí. Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí agus Comharchumann Ráth Chairn. https://e5e0ad18-aa75-4c42-b077-d5c7eccfd686.filesusr.com/ugd/aac749_0b48cb6f9af04e9e9ea208c42e1f17bc.pdf

Ní Mhóráin, M. (2012) ‘Tum nó bá-oideachas’ In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Nig Uidhir, Gabrielle (2006). “The Shaw’s Road urban Gaeltacht: role and impact.” In: Fionntán de Brún (ed.), Belfast and the Irish Language. Dublin: Four Courts Press, pp. 136-146.

Ó Broin, B. (ed.) (2012). Thógamar le Gaeilge Iad. B̧ÁC: Coiscéim.

Ó Broin, C (2018), “Elite Peasants’ And The Weird World Of Gaeilgephobia”. http://www.broadsheet.ie/2018/06/18/elite-peasants-and-the-weird-world-of-gaeilgephobia/

Ó Cadhain, M. (1964). Mr. Hill: Mr. Tara. Dublin: Aistí Éireannacha.

Ó Conghaile, M. (ed.), (1986). Gaeltacht Rath Cairn Leachtaí Comórtha. Indreabhán : Cló Iar – Chonnachta.

Ó Curnáin, B., (2009). Mionteangú na Gaeilge. In LCC 39, pp. 90–153.

Ó Duibhín C. (ar lean). CAINNTEOIRÍ DÚTHCHAIS AGUS FOINSÍ BÉALOIDIS GAEDHILGE AS OIRTHEAR ULADH. http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/cainnteoir/oirghialla.txt

Ó Duibhín, C. (2019). Tobar na Gaedhilge, version 1.12 Gaelic textbase and retrieval system for use under MS Windows, freely downloadable from:  http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/tobar/index.htm

Ó Duibhir, P. (2012) ‘Tacaíocht an chóras oideachais do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge’ In: B. Ó Broin (Ed.) (eds). Thógamar le Gaeilge iad. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Ó Giollagáin (2015). Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011. Na Forbacha, Co. Galway: Údarás na Gaeltachta / Gaeltacht Development Authority, Ireland.

Ó Giollagáin, (2002). “Scagadh ar rannú cainteoirí comhaimseartha Gaeltachta: gnéithe d’antraipeolaíocht teangeolaíochta phobal Ráth Cairn”. In IJA 6, pp. 25–56.

Ó Giollagáin, C., & Ó Curnáin, B. (2016). Beartas Úr na nGael: Dálaí na Gaeilge san Iar-Nua-Aoiseachas. Galway, Ireland: Leabhar Breac.

Ó hÉallaithe, D. (2004). “From language revival to survival”. In C. Mac Murchaidh (ed.) Who Needs Irish? Reflections on the Importance of the Irish Language. Vertias Publications.

Ó hIfearnáin, T. (2006). Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7. Baile Átha Cliath: Coiscéim.

Ó Laoire, M. (1999). Athbheochan na hEabhraise: ceacht don Ghaeilge? Clóchomhar.

Ó Liatháin, C. (2019):‘Ba-cheartachas’ na Gaeilge, Irish Times: https://www.irishtimes.com/culture/tuarascáil/ba-cheartachas-na-gaeilge-1.3975217

Ó Luain, Kerron (2019): Na Gaeil agus ‘Beartas Úr Glas’ Alexandria Ocasia-Corte. Nós: https://nos.ie/gniomhaiochas/teanga/na-gaeil-agus-beartas-ur-glas-alexandria-ocasia-corte/

Ó Sé, D. (2016). Review of Doyle, A. (2015): A history of the Irish language from the Norman invasion to Independence. Oxford: Oxford University Press. In Comhar Taighde 2: https://comhartaighde.ie/eagrain/2/ose  

Ó Tiarnaigh P., Ní Thuairisg, L. (curtha in eagarthóir ag Comer, N.), (2015) (Accepted/In press). ‘An Phleanáil Teanga: I dtreo na gníomhaíochta’ Carn Tóchair. Cumann Forbartha Charn Tochair: https://pure.ulster.ac.uk/en/publications/an-phleanáil-teanga-i-dtreo-na-gn%C3%ADomha%C3%ADochta-carn-tóchair-2

Ó Sé. L. (2000). Crannóga: An epidemiological approach to the Gaeltacht. Dublin: Johnswood Press.

O’Hagan, K. (2001). Cultural competence in the caring professions. London: Jessica Kingsley Publishers.

Pegley, S. M. (2007). The Development and Consolidation of the Gaeltacht Colony Rath Cairn, Co. Meath 1935-1948 (Thesis for the degree of MLitt Department of Modern History):http://mural.maynoothuniversity.ie/5124/1/Suzanne_M_Pegley_20140624112826.pd

Petervary, T., (2016). Language, ideology and power in contemporary Irelandhttps://aran.library.nuigalway.ie/bitstream/handle/10379/6013/TRACHTAS%20FINAL%202.0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Péterváry, T., Ó Curnáin, B., Ó Giollagáin, C. and Sheahan, J. (2014) Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach: An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta / [ABC] Analysis of Bilingual Competence: Language acquisition among young people in the Gaeltacht. Dublin: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta [Council for Gaeltacht and Irish-Medium Education].

Rowland, H. (2018) ‘Conradh na Gaeilge agus an LFM: Coimhlint idé-eolaíochta 1965-74’ In:  An Meon Folaithe – Imleabhar ar idé-eolaíocht na Gaeilge in Éirinn agus in Albain. Dublin: Cois Life.

Sheppard, B., (2012). Ráthcairn: Land & Language Reform In The Irish Free State, The Irish Story: https://www.theirishstory.com/2012/07/13/rath-cairn-land-reform-language-politics-in-the-irish-free-state/#.X1uSvmhKjIU

T. Ó hIfearnáin, & J. Walsh (Eds.) (2018). , An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge. BÁC : Cois Life Teoranta.

Thomas, H. S, & Williams, C. H. (2013). Parents, personalities and power : Welsh-medium schools in South-east Wales. Cardiff: University Of Wales Press.

Wagner, H., & O’Boyle, C. (1982). Linguistic atlas and survey of Irish dialects: Vol. IV. (Linguistic atlas and survey of Irish dialects.). Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.